Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Portal Orzeczeń

Portal Orzeczeń

Dodano: 2013-11-04 17:29:00             Zmodyfikowano: 2013-11-04 17:51:01
Rejestr zmian
Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Brzegu, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
1.      spraw  małżeńskich,  za  wyjątkiem  spraw  dotyczących  małżeńskich  ustrojów majątkowych;
2.      postępowania  w  sprawach  rodzinnych  oraz  w  sprawach  opiekuńczych,  w  tym  w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
3.       ochrony dóbr osobistych; 
4.       ubezwłasnowolnienia; 
5.      postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
6.      sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w  części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności; 
7.      postępowania w sprawach nieletnich; 
8.      postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72    1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) — zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
9.    przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 —  160, 162 Kodeksu karnego;
10.    przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189,112, 190, 190a 1 i 2, 1191 Kodeksu karnego;
11.    przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
12.    przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
13.    przestępstw  przeciwko  rodzinie  i  opiece,  za  wyjątkiem  przestępstwa  określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
14.   spraw,  w  których  orzeczono  środki  zabezpieczające  oraz  w   każdym  przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
15.    przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
16.    postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
17.    lustracji;
18.    zastosowania prawa łaski;
19.   postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
20.   postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
21.   postępowania  uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
22.  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
23.   postępowania uregulowanego w ustawie z dnia I  lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr  169, poz. 1411 zeznt);
24.   postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18     ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
25.    spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
26.   orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia  postępowania,     dowodów     rzeczowych,    zaliczenia     tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
 
 
       Sędzia Sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:
http://orzeczenia.brzeg.sr.gov.pl
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.