Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje o podmiocie Sposoby przyjmowania i załatwiania ...

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dodano: 2012-05-30 12:21:16             Zmodyfikowano: 2012-05-30 12:21:38
Rejestr zmian
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Pisma sądowe oraz pisma z zakresu administracji i nadzoru kierowane do sądu za pośrednictwem poczty, bądź składane w biurze podawczym sądu - ewidencjonowane są w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Na piśmie wpływającym do sądu biuro podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano załącza się do pisma. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Pisma adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu bez otwierania koperty. Pisma sądowe adresowane do poszczególnych wydziałów przekazywane są przez biuro podawcze kierownikowi sekretariatu, który przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu wydziału /innemu sędziemu/. Przewodniczący /inny sędzia/ wydaje zarządzenie, co do sposobu załatwienia pisma. Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw
Sprawy wpływające do wydziałów są rozpoznawane według kolejności wpływu oraz stopnia ich przygotowania do merytorycznego rozpoznania, a więc po uzupełnieniu braków formalnych, opłaceniu wpisu sądowego, zgromadzeniu wniosków dowodowych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:
 • nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
 • skargi na czynności komornika
 • sprawy w postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • sprawy zawierające wnioski o zabezpieczenie powództwa, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • sprawy wieloletnie
 • sprawy do przekazania według właściwości do innego sądu.
W Wydziale Karnym tutejszego Sądu zasadniczo sprawy są rozpoznawane według kolejności wpływu.
Jednakże w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:
 • w których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub inne środki zapobiegawcze np. zatrzymanie prawa jazdy
 • sprawy zagrożone przedawnieniem
 • sprawy wieloletnie
 • w których do dyspozycji sądu przekazano dowody rzeczowe np. w postaci samochodów pozostających na płatnych parkingach
 • w których następuje zwrot akt do prokuratury
 • w których następuje przekazanie akt sprawy według właściwości do innego sądu
 • sprawy uchylone przez II instancję do ponownego rozpoznania
 • w których na posiedzeniu niejawnym wydawane są wyroki nakazowe
 • w których w wyniku mediacji nastąpiło pojednanie i ugoda.
W Wydziale Cywilnym
Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu po uzupełnieniu przez stronę braków formalnych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:
 • wnoszone w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • zawierające wnioski o wydanie zarządzeń tymczasowych w celu zabezpieczenia powództwa
 • do przekazania według właściwości do innego sądu.
W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu po uzupełnieniu przez stronę braków formalnych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:
 • o zabezpieczenie na czas toczącego się postępowania.
Stan przyjmowanych spraw
Dane statystyczne dotyczące stanu spraw, które wpłynęły do wydziałów Sądu Rejonowego w Brzegu w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Wydział
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło spraw
Załatwiono
Pozostało
na kolejny okres
I Cywilny
734
6492
6520
706
II Karny
848
4391
4381
858
III Rodzinny
i Nieletnich
476
1781
1842
415
IV Pracy
34
194
185
43
V Ksiąg Wieczystych
445
9555
9663
337
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.